Thứ năm, 06/08/2020 - 19:27|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Danh Sách tài khoản-mật khẩu-hướng dẫn độc công văn voffice toàn ngành giáo dục
  | Phòng GD&ĐT Huyện U Minh | 219 lượt tải | 6 file đính kèm
 • HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC
  | Phòng GD&ĐT Huyện U Minh | 163 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn viết bài duyệt bài-đọc công văn nội bộ- cho 100 giáo viên-trường
  | Phòng GD&ĐT Huyện U Minh | 164 lượt tải | 3 file đính kèm
 • DANH SÁCH TÀI KHỎẢN ĐĂNG NHẬP VÀO QUYỀN TRANG WEBPORTAL TỪNG TRƯỜNG -TỪNG GIÁO VIÊN
  | Phòng GD&ĐT Huyện U Minh | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách tài khoản giáo viên sử dụng đọc công văn nội bộ cho TH-THCS-MN-MG
  | Phòng GD&ĐT Huyện U Minh | 153 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn cài vnc server kết nối đến máy giáo viên
  | Phòng GD&ĐT U Minh | 172 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Áp cài smas trên điện thoại
  | Phòng GD&ĐT U Minh | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 2_Hướng dẫn nhập liệu csdl ngành khối thcs
  | Phòng GD&ĐT U Minh | 166 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 3_Hướng dẫn nhập liệu khối Mầm Non
  | Phòng GD&ĐT U Minh | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách user khối THCS và Mầm Non
  | Phòng GD&ĐT U Minh | 195 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhập liệu cho giáo viên
  | Phòng GD&ĐT U Minh | 188 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài tập thực hành
  | Phòng GD&ĐT U Minh | 138 lượt tải | 1 file đính kèm